Stadgar

1

Namn & ändamål

Föreningens firma är Bostadsföreningen Stjernfallet utan personlig ansvarighet.
Föreningen har till ändamål att förvalta fastigheten tomten nr 2 i kvarteret Stjernfallet med adress Observatoriegatan 9 inom Gustav Vasa församling, Stockholm, och där bereda bostäder åt sina medlemmar.

2

Medlemskap

Till medlem i föreningen kan antagas myndig, fysisk person, som förvärvat andel i föreningen av annan medlem eller direkt av föreningen.
Ansökan om medlemskap skall vara skriftlig och innehålla utfästelse att sökanden förbinder sig att fullgöra de skyldigheter som stadgarna föreskriver samt att bosätta sig i fastigheten, om ansökan avser bostadslägenhet.
Föreningen förbehåller sig rätt att fritt pröva varje ansökan om medlemskap i de fall då denna rätt icke inskränkts genom vad som stadgats i § 17 nedan. Föreningen disponerar även lokaler, som är satta på andelstal. Vad som sagts om lägenhet, gäller även för medlem, som innehar lokal.

3

Besittningsrätt

Medlem erhåller besittningsrätt till lägenhet i föreningens fastighet och behåller denna rätt så länge medlemmen fullgör sina skyldigheter enligt stadgarna.
Varje medlem, som förvärvar andelsrätt i föreningen, skall som insats betala andelsvärdet på den till andelen hörande lägenheten.

4

Andelsbevis

 För varje lägenhet utfärdar styrelsen ett med lägenhetens nummer samt lägenhetsinnehavarens namn betecknat andelsbevis.
Beviset skall även innehålla uppgift om lägenhetens andelsvärde, storlek och läge inom fastigheten. Därjämte erhåller varje lägenhetsinnehavare föreningens stadgar och eventuella ordningsföreskrifter.

5

Avgifter till föreningen

Medlem, som erhållit besittningsrätt, är skyldig att genom erläggande av årsavgift i förhållande till lägenhetens andelsvärde deltaga i alla föreningens gemensamma utgifter, såsom ränta och amortering samt årliga omkostnader för fastigheten.
Årsavgift fastställes av styrelsen. Den skall erläggas kvartalsvis i förskott den sista helgfria dagen i månaderna mars, juni, september och december.
Skulle medlem försumma inbetalning av avgift, får respittiden ej överskrida 30 dagar och skall den försumlige gottgöra föreningen med ränta enligt Räntelagen å obetalt belopp från förfallodagen till dess full betalning sker.
Skulle föreningen tvingas vidtaga laga åtgärder för att utfå sin fordran, är den försumlige medlemmen skyldig att även ersätta föreningen kostnaderna härför. Lägenheten står som säkerhet för medlemmens skuld.
Styrelsen kan begära anstånd med inbetalning vid sjukdomsfall, arbetslöshet eller annat
laga förfall.

6

Upplåtelseavgift

Om föreningen försäljer andel och upplåter besittningsrätt till lägenhet, äger föreningen rätt att utöver insatsen , beräknad enligt § 3 ovan, uttaga ett belopp motsvarande skillnaden mellan lägenhetens marknadsvärde och insats.

7

Avsättning av
kapital till fonder

Inom föreningen skall finnas följande fonder:

  • Reservfond i enlighet med Lagen om ekonomiska föreningar
  • Fond för yttre underhåll
  • Dispositionsfond

 Till fonden för yttre underhåll skall årligen avsättas ett belopp, motsvarande minst 0,3 procent av taxeringsvärdet för föreningens hus.
Det överskott, som kan uppstå på föreningens verksamhet, skall avsättas till dispositionsfonden, om ej stämman annorlunda beslutar.

8

Styrelsen och
dess åligganden

Föreningens angelägenheter skall skötas av styrelse med säte i Stockholm.
Styrelsen skall bestå av minst tre och högst fem ordinarie styrelseledamöter samt minst en och högst tre suppleanter enligt föreningsstämmans beslut. Styrelseledamöter väljs bland föreningens medlemmar på ordinarie föreningsstämma för tiden intill dess ordinarie
föreningsstämma hållits följande räkenskapsår efter valet.
Suppleant inkallas vid förfall för ordinarie ledamot. Valbar till styrelse är även en föreningsmedlems äkta make eller närstående, som varaktigt sammanbor med medlemmen.
Styrelseledamot skall vara svensk medborgare.
Av styrelsens ledamöter får inte mer än en väljas bland medlemmar, som inte bor i fastigheten.
Styrelsen är beslutför när minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Beslut fattas genom enkel majoritet.
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Styrelsen utser inom sig ordförande och övriga funktionärer.
Styrelsen svarar för föreningens organisation och förvaltning av föreningens angelägenheter. Styrelsen skall tillse att organisationen beträffande bokföringen och
medlemsförvaltningen även innefattar en tillfredställande kontroll.
Styrelsen skall föra protokoll över de beslut som fattas.
Styrelsen skall årligen till den ordinarie föreningsstämman avge skriftlig årsredovisning, som skall innehålla förvaltningsberättelse, balans och resultatberäkning samt budget för kommande räkenskapsår.

9

Firmateckning

Föreningens firma tecknas, förutom av hela styrelsen, av två styrelseledamöter i föreningen.
Alla handlingar, som undertecknas å föreningens vägnar , skall för att vara giltiga, undertecknas med hela firman ”Bostadsföreningen Stjernfallet u.p.a.”.

10

Räkenskapsår
och revision

Föreningens räkenskapsår skall omfatta kalenderår och räkenskaperna avslutas den 31 december. Styrelsen skall tillse att dessa föreligger färdiga för granskning av revisorerna senast 6 veckor före stämman.
 Räkenskaperna, styrelsens protokoll och förvaltningen av föreningens angelägenheter granskas av två därtill, för tiden intill dess ordinarie föreningsstämma hållits under första räkenskapsåret efter valet, utsedda revisorer. För revisorerna utses minst en, högst två suppleanter för samma tid. Revisorerna skall ha fullgjort granskningen och avgivit berättelse däröver senast 3 veckor före stämman.

11

Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hålles med föreningens medlemmar varje år i Stockholm före juni månads utgång.
1) Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:
2) Stämmans öppnande
3) Fastställande av dagordningen
4) Val av ordförande för stämman
5) Anmälan av styrelsens val av protokollförare
6) Val av två justeringsmän
7) Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst
8) Fastställande av röstlängd
9) Styrelsens årsredovisning
10) Revisorernas berättelse
11) Fastställande av resultat- och balansräkning
12) Beslut om resultatdisposition
13) Fråga om beviljande av ansvarsfrihet
14) Arvoden åt styrelse och revisorer
15) Val av styrelseledamöter och suppleanter
16) Val av två revisorer och suppleant(er)
17) Övriga ärenden
18) Stämman avslutande
Medlem har rätt att få ärende behandlat vid föreningsstämma om han skriftligen framställer yrkande därom hos styrelsen i så god tid, att ärendet kan tagas upp i kallelsen till stämman.
Extra stämma skall hållas när föreningens styrelse så bestämmer eller minst 1/10 av samtliga röstberättigade påkallar det hos styrelsen.
På extra stämman skall, utöver ärenden enligt punkterna 1 – 7 ovan, endast förekomma de ärenden, för vilka stämman blivit utlyst och vilka angetts i kallelsen.
Kallelse till föreningsstämma skall innehålla uppgift om förekommande ärenden och utfärdas genom personlig kallelse till samtliga medlemmar genom utdelning eller utsändning med e-post  senast två veckor före föreningsstämma och extra stämma.
 Andra meddelanden skall tillställas medlemmarna med brev per post eller genom utdelning i medlemmarnas brevlådor eller genom anslag på lämplig plats i fastigheten.
Under minst två veckor  före ordinarie stämma skall redovisningshandlingar och revisionsberättelse hållas tillgängliga hos föreningen för medlemmarna.
Över beslut, som fattas på stämma, skall föras protokoll, som skall justeras och senast inom två veckor efter stämman vara tillgängligt för föreningens medlemmar.

12

Rösträtt vid föreningsstämma

Vid föreningsstämma äger varje medlem en röst oavsett om han innehar en eller flera andelar.
Äger flera personer gemensamt en andel, skall endast en av dem vara registrerad medlem.
Medlem äger rätt att överlåta sin rösträtt på make, maka, annan stadigvarande sammanboende eller annan medlem genom fullmakt.
Ingen må som ombud företräda mer än en medlem.
Medlem, som icke till fullo inbetalat förfallna avgifter, äger ej rösträtt vid stämma.
Såsom föreningens beslut gäller den mening, för vilken de flesta rösterna avges. Vid lika röstetal avgöres frågan genom lottning. Omröstningen är öppen där ej annorlunda beslutas..

13

Beslut som
kräver
kvalificerad
majoritet

Beslut om försäljning, nedrivning eller större ombyggnad av föreningens fastighet eller föreningens upplösning eller ändring av stadgarna är ej giltigt med mindre än att 3/4  förenar sig därom.
Avser beslutet en stadgeändring, varigenom medlemmarnas insatser eller avgifter till föreningen ökas, erfordras att minst 4/5  av de röstande biträder förslaget.
Avser stadgeändringen att medlems rätt till föreningens behållna tillgångar vid dess upplösning inskränkes, erfordras att beslutet biträtts av 3/4.
Detta gäller även för ändring av avgående medlems rätt att utfå inbetalda insatser enligt § 16 i Lagen om ekonomiska föreningar.

14

Om överlåtelse
av andelsrätt och besittningsrätt
samt rätt att bli medlem

Medlem som fullgjort sina ekonomiska skyldigheter mot föreningen, äger rätt att överlåta sin andel till annan person, vars ansökan om medlemskap skall prövas av styrelsen enligt § 2.
Överlåtelsen blir ej giltig mot föreningen förrän köparen antagits till medlem och styrelsen skriftligen bekräftat detta.

15

Om överlåtelse
av andelsrätt och besittningsrätt
samt rätt att bli medlem

Har andel övergått till ny innehavare, får denne ej besittningsrätt till lägenheten förrän han eller hon antagits till medlem. Till dess så skett svarar överlåtaren alltjämt för sina skyldigheter som medlem, såvida icke överlåtelsen skett på exekutiv eller offentlig auktion. I
sådant fall upphör den förre medlemmens skyldigheter vid auktionen.
Antages icke den, som inropat andelen vid exekutiv försäljning eller på offentlig auktion, till medlem, skall föreningen äga rätt att lösa in andelen till samma pris som köparen erlagt.

16

Om överlåtelse
av andelsrätt och besittningsrätt
samt rätt att bli medlem

Har andelen förvärvats på exekutiv eller offentlig auktion utan att den som ropat in andelen antagits till medlem, äger förvärvaren icke annan rätt än den, som stadgas i
Föreningslagen för medlem, som avgått ur föreningen, om icke ny överenskommelse om ny överlåtelse träffas.

17

Om överlåtelse
av andelsrätt och besittningsrätt
samt rätt att bli medlem

Den till vilken avliden medlems andel övergått på grund av bodelning, arv eller testamente, vara berättigad att inträda som medlem i föreningen, om sökanden uppfyller
kraven i § 2, såvida icke synnerliga skäl talar mot detta.
Sådan ansökan skall göras senast sex månader efter medlemmens död om icke styrelsen medger anstånd. Sådant anstånd skall beviljas om icke lagakraftvunnen bodelning eller lagakraftvunnet testamente eller arvskifte ännu föreligger. Anståndet kan tidsbegränsas.
Inkommer icke ansökan om nytt medlemskap eller om anstånd inom sex månader eller antages icke sökanden till medlem, kan styrelsen uppmana dödsboet att inom två månader visa att någon, som kan godtagas som medlem, förvärvat andelen och sökt medlemskap.
Iakttages icke detta, förlorar dödsboet besittningsrätten till lägenheten och föreningen får sälja andelen på offentlig auktion för innehavarens räkning, om ej annan överenskommelse om överlåtelse träffas. Föreningen äger rätt att av influten likvid tillgodoräkna sig eventuell
skuld till föreningen samt kostnader för förfarandet.
Avliden medlems dödsbo äger rätt att behålla besittningsrätten till lägenheten till dess ansökan om nytt medlemskap kan ske.
Dödsboets rösträtt får utövas av boutredningsman eller av dödsbodelägare, som erhållit fullmakt av övriga delägare.
Överlåter medlem genom bodelning i samband med äktenskapsskillnad sin andel till andra maken, äger denne rätt att bli medlem, om sökanden uppfyller villkoren i § 2, såvida icke synnerliga skäl talar emot detta. Detsamma skall gälla om medlems make eller sammanboende erhåller rätt till lägenheten på grund av särskilt lagstadgande.

18

Rätt till
uppsägning ur föreningen

Medlem äger rätt att uppsäga sig till utträde ur föreningen.
Uppsägning skall ske skriftligen till styrelsen.

19

Medlems skyldigheter

Ansvaret för lägenhetens begagnande
Medlem är skyldig att vid lägenhetens begagnande iakttaga allt som erfordras för att bevara sundhet, ordning och skick inom fastigheten.
Medlem skall härvid ställa sig till efterrättelse de särskilda ordningsföreskrifter som föreningsstämman beslutat.
Skulle ohyra visa sig i lägenheten, skall detta omedelbart anmälas till styrelsen.
Medlem skall hålla noggrann tillsyn över vad som sålunda åligger honom själv, iakttages även av dem, som hör till hans hushåll eller gästar honom eller av annan, som han inrymt i lägenheten eller som där utför arbete för hans räkning. Medlem ansvarar för att hyresgäst lämnar tillträde till lägenheten i enlighet med vad som bestämts i dessa stadgar samt iakttar de särskilda ordningsföreskrifter, som antagits av föreningsstämman.

20

Medlems skyldigheter

 A. Underhåll
Medlem är skyldig att till det inre hålla lägenheten med tillhörande övriga utrymmen i gott skick och att medverka vid den årliga syn av lägenheten, som styrelsen äger rätt att företa.
Till lägenhetens inre räknas: rummets väggar, golv och tak; fast inredning i kök, badrum och i övriga utrymmen i lägenheten; glas och bågar i lägenhetens ytter- och innerfönster; lägenhetens ytter- och innerdörrar.
Föreningen svarar för målning av yttersidorna av ytterdörrar och ytterfönster samt för underhåll av alla stamledningar och för reparationer av radiatorer och vattenarmaturer, radiatorventiler och kranpackningar samt spolanordningar för toaletter.
Medlem svarar för målning av radiatorer och vattenarmaturer, för målning av stamledningar samt för reparationer och målningar av anordningar från stamledningar för vatten, avlopp, värme, gas, elektricitet och ventilation, som föreningen försett lägenheten
med.
Medlem svarar för reparation på grund av brand- eller vattenledningsskada endast om skadan uppkommit genom hans vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon, som hör till hans hushåll eller gästar honom eller av annan, som han inrymt i
lägenheten eller som där utför arbete för hans räkning. Ifråga om brandskada, som medlem själv inte vållat, gäller vad nu sagts dock endast om medlem brustit i den omsorg och tillsyn som han bort iaktta.

 B. Föreningens rätt till tillträde till lägenheten.
Föreningen äger rätt att erhålla tillträde till lägenheten när det behövs för att utöva nödig tillsyn eller utföra arbete, som erfordras för fastigheten.
Vägrar medlem föreningen att få tillträde till lägenhet för sådant ändamål, äger föreningen rätt att begära handräckning av överexekutor.
C. Förbud mot ombyggnad
Medlem får ej utan styrelsens godkännande företaga väsentliga förändringar i lägenheten eller i fastigheten i övrigt.
Medlem är skyldig att i förekommande fall ansöka om byggnadslov. Innan sådan ansökan inges till byggnadsnämnden, skall styrelsens godkännande ha inhämtats.
Medlem, som bryter mot detta förbud, skall, om så påfordras, återställa lägenheten eller annat utrymme i befintligt skick samt ersätta föreningen de kostnader, som kan drabba denna dels genom vitesförelägganden, dels eventuellt för återställande av lägenheten eller annat utrymme i av myndigheterna godkänt skick.

21

Uthyrning m.m.

Medlem äger ej rätt att upplåta lägenheten i andra hand utan styrelsens tillstånd. Detta kan tidsbegränsas. Ny upplåtelse kräver nytt tillstånd.
Styrelsen kan förelägga medlem att före upplåtelse begära hyresnämndens godkännande av att besittningsskydd icke skall gälla.
Föreningsstämma kan besluta att medlemmar, som upplåter sina lägenheter i andra hand, skall betala en extra avgift till föreningen motsvarande viss procent av årsavgiften.
Avgiften får dock högst uppgå till 60.000 kronor per år.

22

Uthyrning m.m.

Medlem får ej använda lägenheten för annat ändamål än det vartill den är avsedd.
Bostadslägenhet får ej användas för kontor, läkar- eller tandläkarpraktik eller dylikt.

23

Förverkande av besittningsrätten

Medlem kan av föreningsstämma uteslutas och besittningsrätten till lägenheten förklaras förverkad:
1) Om medlem underlåter sig att erlägga beslutade avgifter till föreningen utöver 30 dagar;
2) Om lägenheten av medlem upplåtes utan styrelsens tillåtelse i andra hand eller användes till annat ändamål än vartill den är avsedd;
3) Om medlem eller annan medlemmen upplåtit lägenheten, utan styrelsens godkännande vidtager ombyggnadsarbeten, för vilka bygglov erfordras;
4) Om medlem eller annan, till vilken medlemmen upplåtit lägenheten, vanvårdar denna eller uppträder störande eller i övrigt åsidosätter vad som enligt stadgarna och ordningsreglerna skall iakttagas vid lägenhetens nyttjande och icke efter skriftlig varning av styrelsen genast låter sig rätta.
Besittningsrätten är icke förverkad och uteslutning kan icke ske, om det som ligger medlemmen till last är av ringa betydelse.
Uteslutning får ske endast om medlem underlåter att på tillsägelse utan dröjsmål vidtaga rättelse.
Medlem, som på grund av ovan angivna skäl förlorat besittningsrätten och uteslutits som medlem i föreningen, är skyldig att omedelbart flytta, så snart klandertiden enligt § 24 gått till ända eller lagakraftvunnen dom föreligger.

24

Klander av uteslutning av medlem

Medlem, som uteslutits ur föreningen, kan klandra beslutet genom att väcka talan mot föreningen vid domstol inom en månad från det han delgavs beslutet. Utesluts medlem, har föreningen rätt till ersättning för eventuell skada och samtliga kostnader för att skilja
medlem från besittningsrätten till lägenheten.

25

Om försäljning
av andel

Har medlem blivit utesluten ur föreningen, skall föreningen, så snart beslutet vunnit laga kraft och medlemmen flyttat, sälja andelen med tillhörande besittningsrätt på offentlig auktion, såvida icke föreningen och den uteslutna medlemmen kommer överens om annat.
Av influten likvid får föreningen uppbära så mycket som behövs för att täcka föreningens fordran hos medlemmen. Vad som återstår tillfaller denne.

26

Om
vinstutdelning

Skulle så stor vinst uppkomma något år, att ordinarie stämma beslutar om vinstutdelning, skall vinsten fördelas mellan medlemmarna i förhållande till deras insatser.

27

Ekonomiska konsekvenser av föreningens upplösning

Vid föreningens upplösning skall dess behållna tillgångar skiftas på så sätt, att envar återbekommer för andelen erlagd insats, vartefter uppkommet överskott skall fördelas i förhållande till andelsvärdena.

28

Kompletterande bestämmelser

Där ej annorlunda bestämts i dessa stadgar, gäller Lagen om ekonomiska föreningar av den 1 juni 1951 med undantag för § 11 om skyldighet att antaga medlem. I sådant hänseende gäller alltjämt Lagen den 22 juni 1911 § 10.