Aktuella möten

Styrelsen i BF Stjernfallet upa kallar till ordinarie föreningsstämma. 
Datum: 14 juni 2021 
Tid: 19:00 
Plats: Observatoriegatan 9, Innergården (alt. porten vid regn) 
 
Dagordning
1. Stämmans öppnande 
2. Val av ordförande för stämman 
3. Anmälan av styrelsens val av protokollförare 
4. Val av två justeringsmän 
5. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst 
6. Fastställande av röstlängd 
7. Fastställande av dagordningen 
8. Styrelsens årsredovisning 
9. Revisorernas berättelse 
10. Fastställande av resultat- och balansräkning 
11. Beslut om resultatdisposition 
12. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet 
13. Arvoden åt styrelse och revisorer 
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter 
15. Val av två revisorer och suppleant(er) 
16. Beslut gällande förvaltningsplan (se bifogat) 
17. Till styrelsen inkomna motioner per 2021-06-07 
18. Stämmans avslutande 

Rösträtt 
Vid föreningsstämman har varje medlem en röst. Innehar fler medlemmar bostadsrätt gemensamt har de dock tillsammans en röst. 
Röstberättigad är endast den medlem som har fullgjort sina ekonomiska förpliktelser gentemot föreningen. 
Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Endast medlemmens make/maka, sambo, förälder, syskon, barn eller annan medlem i föreningen får vara ombud. Ett ombud får bara förträda en medlem och skall visa skriftlig dagtecknad fullmakt. En fullmakt gäller i högst ett år från utfärdandet. Medlem får vid föreningsstämma medföra ett biträde. Endast medlemmens make/maka, sambo, förälder, syskon eller barn får vara biträde. 

Beslut gällande 
FÖRVALTNINGSPLAN (FÖRSLAG) 
1. OVK (Höst-2021, Post COVID*)
a. Kostnaden tas av föreningen 
b. Ska inkludera Maltes lägenhet (Upptäckt att frånluften i vår dusch och toalett är riktigt dålig. Vilket gör att tex svartmögel skulle uppstå om vi inte har dörrarna uppe till toalett och dusch.) 
2. Digitala lösningar (2021-2022)
a. Översyn av husets digitala lösningar i. Bredband (Infrastruktur d.v.s. fiber, koax och koppartråd) 
ii. TV 
iii. Telefoni 
b. Eventuellt genomförande (Post COVID*) 
3. Trapphus (Nästa vår-2022)
a. Ta in offerter för lagning av skador samt målning (under hösten 2021) 
b. Fixa hissmaskinrumsdörr lås och målning 
c. Fixa vindsdörr 
4. Fasad (2023)
a. Fixa sprickor 
b. Infärgning (Om ett år?) 
5. Värme/Ventilation/Energi (Post COVID* 2021-2026)
a. OVK är en separat del av detta. 
b. Effektivisera uppvärmningen. 
c. Energirådgivning (miljökontoret) 
d. Energiekonomi (förvaltar idag värmeväxlaren) 
e. Grönt lån - Solceller 
f. Bergvärme 
6. Stenläggning gård lagning (Sommar 2021) 
7. Översvämning gård/entré (2021-2022)
a. Undersök möjliga lösningar 
b. Förbättring av avlopp 
8. Tak (2023 Beroende av ev. skador)
a. Plåtarbeten 
b. Beläggning 

*Post COVID är aktiviteter som innehåller att tredje part ska arbeta och kontakta multipla lägenheter, och utföra arbeten där.