Stjernfallet A-Ö

Ansvar – felanmälan, underhåll och reparationer

All felanmälan ska göras till styrelsen.
Den som beställer arbeten, kontaktar jourföretag m m på egen hand, får själv stå för kostnaden i sin helhet.
Föreningen anlitar företaget Schyssta Snickarn för rondering, underhåll och reparationer.
Vid stopp i avlopp eller andra reparationer i lägenhet som ska bekostas av medlem själv har föreningen ett avtalat fast tim pris med Schyssta Snickaren som du som medlem kan nyttja om du önskar.
Hur ansvarsfördelningen för underhåll och reparationer ser ut mellan förening och du som andelsägare kan du läsa i föreningsstadgarna under punkten Underhåll:  BF Stjernfallets stadgar.

 

Andrahandsuthyrning

Om du ej kan nyttja din lägenhet själv, kan du ansöka om att hyra ut den i andra hand. Ansökan görs till styrelsen. Uthyrning medges om man har godtagbara skäl för sin uthyrning och beviljas ett år i taget maximalt tre år under den tid man är andelsägare till lägenheten. Föreningen har rätt att ta ut en stadgeenlig avgift på 50% av ordinarie avgift vid uthyrning i andra hand.
Uthyrningsperioden ska vara minst tre månader, och maximalt tre år kan beviljas totalt.
 

Godtagbara skäl:
· Tillfälligt arbete på annan ort
· Provbo med sambo
· Sjukdom och vistelse på sjukvårdsinrättning
· Studier på annan ort
Föreningen tillåter inte Airbnb.
Använd följande mall vid ansökan om andrahandsuthyrning:

Antenner
Föreningen är ansluten till Comhems kabelnät.
Om du tänker installera satellit-TV eller syssla med radiosändningar måste du rådgöra med styrelsen. Byggnadslov kan krävas.

Avgift 
Avgiften betalas kvartalsvis. Skulle du ha problem att betala avgiften i tid är det mycket viktigt att du omedelbart hör av dig till styrelsen. Enligt stadgarna kan nyttjanderätten bli förverkad om medlem dröjer för länge med avgiften.
Vid försenad inbetalning eller felaktig sådan debiteras en administrationsavgift på 200 kronor. Detta gäller från kvartal 3, 2016.
Har du frågor om din avgift kontaktar du vår ekonomiska förvaltare Lotta Åberg via e-mail: lotta@microfix.se

Balkong och terrass
Vissa av lägenheterna har balkong. Du får gärna plantera blommor och ställa ut stolar och bord. Däremot behöver du styrelsens tillstånd - samt bygglov - för mer permanenta saker som påverkar husets exteriör. Det är inte tillåtet att bygga till exempel ett soltak eller sätta upp markiser eller solskydd utan att rådgöra med styrelsen.

Bygga om
Du som bostadsrättsinnehavare får bygga om delar av din lägenhet invändigt med undantag för ingrepp i väggar, vvs, gasledning eller andra fasta installationer. Då behövs både tillstånd från stadsbyggnadskontoret och, när det är klart, även från styrelsen. Du behöver bygglov om du vill ta bort delar av eller en hel bärande vägg. Dessutom behövs alltid styrelsens tillstånd, vilket som regel ges om myndigheten inte haft något att invända. Observera att ingen annan än Stadsbyggnadskontorets bygglovsenhet har rätt att tillåta ingrepp enligt ovanstående. Tillstånd eller intyg, brev eller motsvarande från bygglovsenheten om att tillstånd inte behövs - krävs alltid. Medlem ansvarar för brand eller vattenskada som uppkommit genom dennes vållande eller vårdslöshet.
Rådgör med styrelsen innan ombyggnad om du är osäker.

Cykelställ
Cyklar parkerar vi i cykelställen. Brandkårens regler förbjuder oss att ställa cyklar eller annat skrymmande, barnvagnar till exempel, i trappuppgångarna eftersom dessa är utrymningsvägar.

Elmätare
Elmätare finns för varje lägenhet men avläsningen är placerad i källaren om du är ansluten till de nya stammarna. För det fall din lägenhet inte är ansluten till de nya stammarna skall detta omgående göras då elsäkerheten är lägre för de gamla stammarna. För de lägenheter som ej har bytt elkablar interiört kan detta utgöra en förhöjd risk för brand. Medlem är skyldig att hålla de inre utrymmena i gott skick.

Fastigheten
Föreningen består av 24 lägenheter (varav en är sammanslagen av 2 och en tvåa ligger i gårdshuset)
1 st etta med kokvrå
8 st ettor med kök
9 st tvåor med kök
5 st treor med kök
2 st fyror med kök

Fastighetsskötsel
Föreningen har en extern fastighetsskötare som gör månatliga ronder i fastigheten, samt hanterar av styrelsen godkända arbeten. Mindre åtgärder kan alla hjälpa till med såsom byta lampor som gått sönder, skotta, sopa gården m.m.

Fest
Ska du ha fest hoppas vi att ni får trevligt. Men du bör tänka på att just fest och hög musik är de absolut vanligaste orsaken till klagomål i en bostadsförening. Sätt gärna upp en liten lapp eller berätta att du ska ha fest, så blir stämningen bättre.

Förvaltare
Vår ekonomiska förvaltare heter Lotta Åberg. Lotta sköter hanteringen och sköter den ekonomiska förvaltningen av fastigheten. Har du frågor når du henne via e-mail: lotta@microfix.se

Glas och returglas
Returglas lämnas till butik och annat glas lämnas på återvinningsstation vid korsningen Kungstensgatan/Drottninggatan eller på Upplandsgatan utanför Vi-butiken.

Grovsopor
Föreningen har inget grovsoprum och det är förbjudet att lämna grovsopor vid soptunnorna, liksom att ställa dem i källarens allmänna delar. Föreningen brukar en till två gånger per år beställa grovsophämtning till fastigheten. När sådan hämtning kommer att ske meddelas det i god tid.

Pappersinsamling
Returpapper lämnas på återvinningsstation vid korsningen Kungstensgatan/Drottninggatan eller på Upplandsgatan utanför Vi-butiken.

Rökning
Röka får du göra hemma eller utomhus. Det är dock förbjudet att kasta fimpar på gården samt från balkongerna. För er som röker inomhus tänk på att vädra då lukten annars lätt sprider sig i huset. Tänk även på att de flesta bränder startar genom sängrökning.

Stadgar
Läs dem noga, det är viktig information för dig som medlem i bostadsföreningen. Här finns reglerna som gäller och här regleras både dina rättigheter och skyldigheter. Brott mot stadgarna kan betyda att medlemskapet förverkas och du måste då flytta. Det förutsätts att du känner till vad som gäller enligt stadgarna.

Styrelse
Styrelsen väljs på årsstämman. Vill du vara med i styrelsen eller föreslå någon av dina grannar - kontakta den nuvarande styrelsen. Med tanke på att vi är en liten förening är det viktigt att samtliga medlemmar hjälper till med förvaltningen. Detta kan göras genom styrelsearbete eller genom att man väljer att engagera sig i arbetsgrupper. 
Tänk på att alla medlemmar är lika upptagna med sina privatliv som du är. Om vi inte kan ställa upp ideellt för föreningen kommer detta att medföra ökade kostnader för vårt boende som tas ut via högre månadsavgift.
Nuvarande styrelse är:
Murielle Klausen Grudet, ordförande
Felicitas Bergström, vice ordförande
Daniel Law, ledamot
Jennie Erwing, ledamot
Caroline Linder, suppleant
Christer Hellman, suppleant​​​​​​​


Städning
Har du synpunkter på städningen - kontakta styrelsen. Det ger oss stöd och hjälp när vi förhandlar om pris och handlar upp nya tjänster.
Städning av tvättstugan är varje medlems angelägenhet. Vi håller själv snyggt efter oss, torkar av maskiner, tar bort ludd i tumlare, kastar tomma tvättmedelsförpackningar, torkar bort spillda tvättvätskor m.m.

Årsredovisning och årsstämma
Bf Stjernfallets räkenskapsår är 1 januari – 31 december. Ordinarie årsstämma hålls vanligen under maj eller juni. Kallelse till stämma sker tidigast en månad och senast fjorton dagar före stämman. Årsredovisningar delas ut till samtliga medlemmar.
I stadgarna hittar du närmare information om datum och andra regler som gäller bland annat rösträtt, kallelse och stämma.
Stämman är ett viktigt tillfälle för att påverka sitt boende eftersom vi väljer styrelse och revisor samt behandlar motioner.
Om du inte kan vara med själv på stämman kan du företrädas av ombud, som röstar för dig. Förutsättningarna för att vara ombud regleras i stadgarna. För mer information kontakta styrelsen.