Höst 2021

Hej alla gamla som nya medlemmar!
 
Här kommer kvartalsbrev från styrelsen om pågående arbeten och lite om vad som skett sen sist.
 
Först, stort tack till avgångna styrelseledamöter Jennie och Henrik för era fina insatser i styrelsen och allt arbete ni gjort för föreningen!
Nuvarande styrelse för föreningen är:
Christer Hellman (Ordf.)
Malte Jansson
Murielle Klausen Grudet
Daniel Law
Suppleanter:
Felicitas Falck och Chamiram Khouri

Om du vill kontakta styrelsen mejlar du till  styrelsen@stjernfallet.se. Styrelsen sammanträder ca en gång i månaden och behandlar på dessa möten de ärenden/ frågor från medlemmar som kommit in under månaden. Nästa styrelsemöte är i början av oktober.

Internrevisor är Henrik Eklund.
 
Föreningen har också en aktiv gårdsgrupp. Om du är intresserad av att vara med (gröna fingrar eller inte) så mejla Chamiram som är sammanhållande chamiram54@hotmail.com.
 
HÄNT SEN SIST

 • Föreningen har bytt elleverantör från Fortum till Skellefteå Kraft vilket innebär en kostnadsbesparing för föreningen om 19 000 kr/ år.
 • Beslut har tagits att köpa in ett mindre cykelställ (utan tak) som kommer placeras bredvid det befintliga stället på gården. Piskstället som står där idag kommer ersättas med en mindre variant och ställas någon annanstans på gården. 
 • Efter en provperiod på 6 månader med fastighetsskötare har styrelsen tagit beslut om att sluta ett tillsvidare avtal. Föreningens fastighetsskötare Magnus R kommer ha återkommande månatliga uppgifter som t e x kontroll av portar, tryckstegningspump, brandsäkerhet, lampor mm. Föreningen kommer också anlita Magnus för mindre reparationsarbeten och för att ta in offerter på planerade fastighetsarbeten. Kostnaden ryms inom ordinarie medlemsavgift.
 • Som ni känner till har vi problem med återkommande översvämningar på gården i samband med kraftigt regn. Som en första åtgärd kommer slamsugning av samtliga brunnar testas höst och vår.
 • Vi har fått mejl med inbjudan att ansluta till Boappa. Boappa är en plattform att kommunicera grannar emellan. Appen gör det enklare att t e x fråga om lån av verktyg eller på andra sätt hjälpa varandra. Boappa används av drygt 3 000 föreningar och ägs av SBAB. Det är en kostnadsfri tjänst och upp till varje medlem om man vill ansluta. Boappa kommer inte ersätta andra etablerade kommunikationsvägar i föreningen.

 
Årsstämman 2021 gav styrelsen i uppgift att utreda inkomna motioner (2 st.).
Kort återkoppling status:

 • 1.     Ytterport / buller i lgh
  Styrelsen arbetar på en lösning som ska vara acceptabel för alla parter. Föreningen fastighetsskötare har mätt bullernivå och vidtagit bullerdämpande åtgärder på porten i dialog med berörd medlem. Viktigt att port ut mot innergård hålls stängd då luftdraget som blir när porten är öppen har påverkan på bullernivån.
 • 1.     Ramp som skramlar
  Rampen som är ett krav från sophämtarna har sedan tidigare justerats med en gummilist nedtill för minskat buller. Bra om barn inte leker på rampen (även om det är frestande) då det orsakar resonans uppåt i fastigheten. Sophämtningen en gång i veckan är skramlig och där har föreningen fått löfte om ändrad sophämtningstid från kl. 06.30-- 07-00 till kl. 07.00 -08.00.

 
På gång i huset:

 • Det blir ett gemensamt höstfix av gården söndag den 26/9 kl 16:00. Grillmys efteråt för de som vill. Mat ordnar styrelsen, dryck tar du med själv. Skriv upp ditt deltagande på lappen som sitter på dörren ut mot gården eller mejla chamiram på chamiram54@hotmail.com.
 • Grovsophämning kommer beställas till november. Mer info kommer i god tid då att de som vill hinner rensa inför hämtningen.
 • Styrelsen har tagit in offerter på fiberanslutning. Dessa kommer sammanställas och kommuniceras till medlemmar under hösten för återkoppling.
 • Sittgruppen på gården kommer putsas om (reklamationsärende).
 • Billboard på fasaden. Som tidigare kommunicerats har styrelsen fått in förslag om installation av billboard ”reklamtavla” alt. reklammålning på gaveln av huset. Detta skulle avhjälpa de problem vi har med klotter och ge en liten intäkt istället för återkommande saneringskostnader. Mestadels positiv feedback från medlemmar på förslaget och styrelsen går nu vidare och träffar de två aktuella företagen för mer info om upplägg mm.

 
Prioriteringar 2021-2022 utifrån på årsstämman beslutad förvaltningsplan:
1.     OVK och utredning av bergvärme
2.     Digitala lösningar
3.     Ommålning av trapphus
 
Bror Duktig
Vi bor i en gammal fastighet som är lyhörd. Härligt att restriktioner lättar och att det går att nattsudda igen men prata gärna med små bokstäver när du kommer hem på natten Tack för visad grannhänsyn.
 
Du är alltid välkommen med frågor eller synpunkter till styrelsen@stjernfallet.se.
 
Med önskan om en fin höst och hoppas vi ses på höstfixet på söndag!
 
Vänliga hälsningar,
/ Styrelsen i BF Stjernfallet UPA 2021-09-19